Professionals

Waarom DREAMS?

De mentale ontwikkeling van kinderen hangt sterk samen met hoe iemand op latere leeftijd functioneert. Passende zorg voor kinderen met psychische problemen is daarom van groot belang. Om optimale kwaliteitszorg te kunnen bieden aan kinderen en jongeren met psychiatrische problemen is de zorg gebaat bij een meer gepersonaliseerde aanpak. Daarvoor is meer kennis nodig over de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van mentale problemen en het verloop van deze problemen over de tijd heen. Daarnaast is het even belangrijk om inzicht te hebben in factoren die mogelijk beschermen tegen het ontstaan van mentale problemen of die het effect van een behandeling bespoedigen. Momenteel is dergelijke informatie in Nederland - en internationaal - beperkt.

Om een ​​gepersonaliseerde behandeling voor kinderen en adolescenten met psychiatrische problemen mogelijk te maken, is het noodzakelijk om grote hoeveelheden gegevens te analyseren die in de dagelijkse klinische praktijk worden verzameld en deze te combineren met gedetailleerde gegevens over de psychiatrische problematiek op individueel niveau. Met dit doel hebben een aantal academische kinder- en jeugdpsychiatriecentra in Nederland hun krachten gebundeld en DREAMS opgericht. Momenteel nemen vier centra deel (Accare, LUMC Curium, Karakter, Levvel) die een groot deel van Nederland vertegenwoordigen. We hopen dat DREAMS in de toekomst zal uitgroeien tot een landelijke samenwerking, wat een prachtig uitgangspunt is voor het bestuderen van de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen in Nederland.

Huidige projecten

Sweet DREAMS

Slaapproblemen, zoals problemen met inslapen en doorslapen, komen vaak voor bij kinderen en jongeren. Het doel van het 'Sweet DREAMS' project is te onderzoeken hoe vaak slaapproblemen voorkomen bij kinderen en jongeren die in zorg zijn bij de DREAMS-centra. We willen hierbij ook bestuderen wat voor soort slaapproblemen deze kinderen en jongeren hebben en of deze verschillen voor kinderen van verschillende leeftijden.

Verder willen we onderzoeken of slaapproblemen geassocieerd zijn met andere problemen, zoals internaliserende of externaliserende problematiek. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens die verzameld worden middels de intakevragenlijst.

Neuropsychologisch onderzoek

Wanneer kinderen zijn aangemeld bij een kinder- en jeugdpsychiatrische instelling zijn er redenen om een neuropsychologisch onderzoek te doen. Bijvoorbeeld: wanneer vermoed wordt dat de informatieverwerking moeizaam verloopt en dit leidt tot psychische klachten, schoolgerelateerde problemen en/of een moeizaam behandelverloop. Ook bij kinderen met een (vermoeden van een) aangeboren of verworven ontwikkelingsstoornis is neuropsychologisch onderzoek zinvol om zorg en onderwijs optimaal af te stemmen op wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Er blijken verschillen te zijn tussen de DREAMS centra wanneer en hoe deze zorg geboden wordt. Onder leiding van Nanda Rommelse en Marjolein Luman gaan we komend jaar binnen DREAMS kijken hoe we deze zorg zo optimaal mogelijk kunnen aanbieden.

Geestelijke gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren tijdens de COVID-19-pandemie

Kinderen en adolescenten worden veel minder getroffen door COVID-19 in termen van (ernstige) ziekte dan ouderen en volwassenen. De verwachting is dat de grootste uitdaging voor deze leeftijdsgroep zit in het omgaan met de COVID-19 lockdown-beperkingen die kinderen in crises kunnen duwen en gezinnen kunnen destabiliseren. De huidige maatschappelijke beperkingen zijn zonder meer een enorme ‘game changer’ en DREAMS hoopt met gedegen onderzoek een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de mentale gezondheid van kinderen en adolescenten in deze moeilijke tijd.

Op onze COVID-19 projectpagina lees je meer over het corona-onderzoek.

Het landschap van de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie in kaart brengen

Een eerste project van DREAMS omvat het in kaart brengen van het huidige landschap van kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland op basis van het DREAMS-cohort. We zullen een overzicht geven van de beschikbare demografische gegevens, DSM-classificaties, behandelduur en medicatiegebruik. We zullen hierbij ook uitdagingen identificeren die van invloed zijn op het creëren van een collectieve gegevensinfrastructuur, zoals mogelijke verschillen in gebruikte terminologie, en verschillende systemen die gebruikt worden om gegevens te verzamelen.