Afschalen in de ambulante specialistische jeugd-ggz

Deel jouw perspectief: Onderzoek naar afschalen – jongeren, ouders en professionals gezocht!

Wanneer jongeren en hun gezin zorg krijgen vanuit de ambulante specialistische jeugd-ggz, wordt erop enig moment ook ‘afgeschaald’: de inzet van meer laagdrempelige ondersteuning van bijvoorbeeld eerstelijnszorg, zoals een jeugd- en gezinsteam of een vrijgevestigde praktijk. Maar, we weten eigenlijk nog heel weinig over afschalen, terwijl het heel belangrijk is voor passende zorg.

Hoe zorgen we ervoor dat hulp beter op elkaar kan aansluiten? En wat is volgens jou belangrijk in het afschalen van hulp vanuit de specialistische jeugd-ggz?

Daar willen we met dit onderzoek achter komen! Doe jij mee?

Achtergrond
Gezinnen met ernstige en langdurige problematiek op verschillende levensdomeinen hebben vaak ondersteuning nodig van meerdere (jeugd)zorgorganisaties, waaronder de specialistische jeugd-ggz. Een belangrijk aandachtspunt hierin is dan ook het organiseren van samenhangende en continue zorg, bijvoorbeeld tussen de specialistische jeugd-ggz, een Jeugd- en Gezinsteam en/of ambulante begeleiding op school/thuis. Het organiseren van continue en samenhangende hulp is vanwege de vaak chronische aard van de problematiek van gezinnen, met regelmatig terugkerende crisissituaties ingewikkeld. Met name over het tijdig betrekken van meer laagdrempelige ondersteuning naast of na een specialistisch zorgtraject – in dit onderzoek gedefinieerd als afschalen – is niet veel bekend. Deze meer laagdrempelige ondersteuning is echter wel belangrijk om gezinnen met meervoudige problematiek in hun eigen omgeving te ondersteunen bij verschillende problemen die spelen. Op basis van enkele internationale studies weten we dat afschalen met vele factoren samen lijkt te hangen: kenmerken van het gezin en de behandelrelatie, eigenschappen en vaardigheden van de betrokken professionals, en organisatorische aspecten zoals de beschikbaarheid van zorg. Afschalen is dus cruciaal als het gaat om het bieden van passende en continue zorg voor gezinnen, maar door terughoudendheid en het niet tijdig introduceren van de mogelijkheid tot minder intensieve zorg, eindigen intensieve zorgtrajecten soms abrupt of lopen juist te lang door. Hierdoor neemt de druk op de reeds belaste zorg toe, of wordt de zorg zelfs onbereikbaar voor gezinnen die de intensieve specialistische zorg nodig hebben. Dit verkennende onderzoek is dan ook belangrijk om inzicht te krijgen in factoren die een rol spelen in afschalen, om zo gezinnen, professionals en organisaties gerichter te ondersteunen bij het afschalen van specialistische zorg naar minder intensieve zorg.

Deelnemers
Professionals ambulante specialistische jeugd-ggz

 • Werkzaam in de ambulante specialistische jeugd-ggz.
 • Minimaal twee jaar werkervaring in de specialistische jeugd-ggz.
 • Bijvoorbeeld: orthopedagogen-generalist, GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychiaters.
 • Woonachtig en werkend in Nederland.

Professionals eerstelijnszorg

 • Werkzaam in de eerstelijnszorg van de jeugdhulp (meer laagdrempelige ondersteuning).
 • Minimaal twee jaar werkervaring in eerstelijnszorg.
 • Bijvoorbeeld: wijkteams (CJG, JGT), basis-psychologen, orthopedagogen.
 • Woonachtig en werkend in Nederland.

Ouders en/of verzorgers

 • Ervaring met een kind in de ambulante specialistische jeugd-ggz, en
 • Ervaring met het afschalen van zorg van hun kind(eren): van specialistische hulp naar meer laagdrempelige ondersteuning.
 • Nederlandse taal machtig (B1 niveau; in staat tot lezen en schrijven).

Jongeren/jongvolwassenen

 • Ervaring met behandeling in de ambulante specialistische jeugd-ggz, en
 • Ervaring met het afschalen van zorg: van specialistische hulp naar meer laagdrempelige hulp.
 • 16 jaar of ouder
 • Nederlandse taal machtig (B1 niveau; in staat tot lezen en schrijven).

Opzet van het onderzoek
Als je meedoet aan het onderzoek word je op drie momenten gevraagd om antwoord te geven op een vraag: eerst ga je brainstormen, vervolgens sorteer je alle antwoorden die zijn gegeven en daarna word je gevraagd wat volgens jou de meest belangrijkste factoren zijn in het proces van afschalen. Je werkt in online software, en kan meedoen op een moment dat voor jou uitkomt. In totaal komt het invullen neer op ongeveer 60 minuten, verdeeld over 3 momenten.

Deelname
Aanmelden kan door onderzoeker Eline Heek een mail te sturen of via deze link.